بازگرداندن ۲۵۰ کودک زباله گرد اتباع از کرج به افغانستان

با همکاری پلیس امنیت ۲۵۰ زباله گرد اتباع غیرمجاز کرج به آن سوی مرز‌ها بازگردانده شدند.

به گزارش کودک پرس ،یکی از معضلات دردآور شهر کرج که هر روز به چشم می خورد، حضور زباله گردان اتباع غیرمجاز در سطح شهر است.

اغلب این زباله گردها سن کمی دارند و فاقد مجوز حضور در کشور هستند.

همین چند وقت پیش بود که ویدئویی از نگهداری تعدادی از کودکان زباله گرد در خرابه هایی از شهرکرج منتشر و با واکنش معاون دادستان کرج مواجه شد.

همتی، معاون خدمات شهری شهرداری کرج در این باره گفت: اخیرا دویست و پنجاه نفر از اتباع افغانستانی غیرمجاز و زباله گرد با همکاری پلیس امنیت از سطح شهر جمع آوری و به آن سوی مرزها بازگردانده شدند.

وی افزود: جمع آوری اتباع غیرمجاز از سطح شهر محدود به وظایف شهرداری کرج نمی شود بلکه سازمان ها و ارگان های دیگری نیز مانند بهزیستی، پلیس امنیت و… در آن دخیل هستند.