راههای مقابله با حسد کودکان

حسد یک ضعف روانی و اخلاقی است. زیر بنای حسد، بنای حسد، تمایل انسان به کسب امتیازات و کمال است.

به گزارش کودک پرس   دو راه تشخیص حسد از این قرار است :

۱- اینکه انسان کمالاتی را در شخص بیند و آرزوی داشتن آن کمالات و رسیدن به آن را داشته باشد.

۲- صفت خوب و کمالاتی را در فردی می بیند و آرزوی از بین رفتن آن صفات را می کند.

راههای مقابله با حسد کودکان

الف- هرگز برای نشان دادن ضعف فرزندمان، از کودکان دیگر در مقابل او تعریف نکنیم.

ب- او را با دیگران مقایسه نکنیم.

ج- در رفتار با فرزندان دچار افراط و تفریط نشویم.

د- بر چسب حسود به آنان نزنیم.

منبع:    مهدپرتال