خدا را غیر قابل دسترس و فراتر از فهم کودک به او معرفی نکنیم

اگر در جواب کودک که می‌پرسد خدا چیست، بگوییم الله اکبر یعنی خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود برای کودک قابل فهم نیست و در نهایت خدا را موجودی خیلی بزرگ و غیر قابل دسترس خواهد دانست و همین باور میان او و خدا فاصله می‌اندازد.

به گزارش کودک پرس    معرفی خداوند به فرزند ظرافت‌های خاصی می‌طلبد که اگر این طرافت ها مراعات نشود در بزرگسالی فرد را دچار آسیب می‌کند.

باید خدا را با زبانی که برای کودک قابل درک و فهم باشد و با به عبارت بهتر زبان مادرانه معرفی کرد و به عنوان مثال می‌توانیم به کودک بگوییم خداوند خیلی زیباست که درست هم گفته‌ایم چرا که در تعلیمات دینی مان هم داریم که خداوند جمیل (زیبا) است.

اما اگر در جواب کودک که می‌پرسد خدا چیست، بگوییم الله اکبر یعنی خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود برای کودک قابل فهم نیست و در نهایت خدا را موجودی خیلی بزرگ و غیر قابل دسترس خواهد دانست و همین باور میان او و خدا فاصله می‌اندازد.

استفاده از جمله درغگو دشمن خدا است نقش معکوس در تربیت کودک دارد

یا والدین به کودک می‌گویند درغگو دشمن خداست که این جمله نیز برای کودک بسیار آسیب زا است چرا که کودکان به مقتضای سنشان دروغ می‌گویند و اگر به این باور برسد که دروغگو دشمن است، خدا را دشمن خویش خواهد دانست.

می‌توان از واژه‌های متضاد آن استفاده کرد و به عنوان مثال گفت؛ خداوند راستگو را دوست دارد، چرا که به هیچ وجه نباید خدا را از طریق واژه‌هایی چون غضب و خشم به کودک معرفی کرد و در حقیقت نیز همیشه رأفت خداوند بر خشم او غلبه دارد.

نکته بعدی برای معرفی خداوند به کودک اعمال خود والدین است، وقتی پدر یا مادر با لباس نامناسب به نماز می‌ایستند ولی موقع مهمانی با لباس مرتب و پاکیزه آماده می شود کودک مقایسه می‌کند و به نتایج نامطلوبی می‌رسد.

در تعلیم دینی کودک استفاده از واژه‌هایی چون جهنم و عذاب نادرست است

از منظر روانشناسی دینی و تربیتی در تعلیم دینی کودک زیر ۷ سال استفاده از واژه‌هایی چون جهنم، عذاب و.. ممنوع است.

کلمات جهنم و عذاب برای افرادی است که ۲۰- ۲۵ سال از سن تکلیفشان می‌گذرد و هنوز نافرمانی خداوند می‌کنند نه کودکی که تازه می‌خواهد اطراف خویش را بشناسد و نگرشش درباره موضوعات مختلف در حال شکل‌گیری است.

همیشه رحمت خدا بر غضبش غلبه دارد و در دععای جوشن کبیر نیز از ۱۰۰۰ اسم خداوند که بیان شه ۹۹۴ اسم چون انیس، مونس و.. که حکایت از رحمت خداوند است و تنها ۶ اسم از خشم و غصب خداوند می‌گوید که برای ما درس‌آموز است.

منبع:    ایکنا