3799
۱۳ شهریور ۱۳۹۵

حضور علیرضا تابش در پشت صحنه فیلمبرداری فیلم «شکلاتی» در خیابان اقدسیه

علیرضا تابش از پشت صحنه این فیلم در راستای سیاست های حمایتی شورای راهبری و سیاست گذاری سینمای کودک و نوجوان دیدن کرد.

به گزارش کودک پرس    مدیرعامل بنیاد فارابی گفت: در راستای سیاست های حمایتی شورای راهبری و سیاست گذاری سینمای کودک و نوجوان که بنده نیز عضوی از آن هستم برای عرض خسته نباشید به تهیه کننده، کارگردان و دیگر عوامل این فیلم سینمایی که با خلاقیت و هنر آفرینی خود حیات دوباره ای در کنار دیگر سازندگان این نوع آثار به تولید سینمای کودک و نوجوان بخشیده اند سر صحنه حاضر شدم.
تابش گفت: تولید فیلم های کودک و نوجوان و خانوادگی یکی از ضرورت های جامعه امروز ایران تلقی می شود که می تواند علاوه بر جنبه سرگرمی ، ارتباط سازنده و همدلانه ای را با مخاطب رقم بزند. در سال جاری تولید این ژانر سینمایی احیا شد و امیدواریم فیلمسازان موفق سینمای کودک و نوجوان برای ساخت این آثار تشویق شوند.
تابش در ادامه گفت: امسال نیز همانند سال گذشته بنیاد فارابی از فیلم اولی ها حمایت میکند و خوشبختانه در میان آثار این کارگردانان، فیلم های کودک و دفاع مقدس نیز هست.
وی افزود: امیدوارم در آینده ای نه چندان دور با توجه به پتانسیلی که در این زمینه وجود دارد شاهد رشد و شکوفایی مجدد این ژانر در سینمای نجیب ایران باشیم.
«شکلاتی» در حوزه کودک و خانواده تولید می شود و ساخت ترانه ها و موسیقی این فیلم را هم بهنام ابطحی به عهده خواهد داشت.
در این فیلم ﺷﺒﻨﻢ ﻣﻘﺪﻣﯽ، ﻧﺎﺻﺮ ھﺎﺷﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ھﺪاﯾﺘﯽ، ارژﻧﮓ اﻣﯿﺮﻓﻀﻠﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی، ﻓﺮزﯾﻦ ﻣﺤﺪث، ﭘﺮﯾﺴﺎ رﺿﺎﯾﯽ، ﺟﻮاد ﺟﻮﯾﻨﺪه، ﺑﺎ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﺷﮭﺮه ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و دارﯾﻮش اﺳﺪ زاده و همچنین ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮدک: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮﺧﺎﻧﻠﻮ، آﯾﻠﯽ اﺣﻤﺪی، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻠﻮﮐﺎت، ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺷﮭﺎب ﺷﯿﺮ ﻣﺮدی و ھﻤﺮاز اﮐﺒﺮی نقش آفرینی می کنند.
گفتنی است؛ نگارش فیلمنامه این اثر پر بازیگر حدود ٢ سال به طول انجامیده و  با توجه به تمامی ابعاد و خواسته های مختلف مخاطبین در دهه ٩٠ حدوداً پنج بار فیلمنامه بازنویسی شده است.
اولین نمایش این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم کودک اصفهان خواهد بود.
سهیل موفق کار حرفه ای خود را از سال ١٣٧٢ با بازیگری در سریالهای تلویزیونی آغاز و از اوایل دهه ٨٠ بعنوان تهیه کننده ، کارگردان و بازیگر سریالهایی نظیر شهرک ترافیک، محله تهرونیا و… با تلویزیون همکاری نمود. آخرین اثر او فیلم تلویزیونی “مسابقه ازدواج” در مقام کارگردان بوده که در جشنواره نوروزی سیما کاندید بهترین کارگردانی گردید.
عوامل فیلم عبارتند از:
ﮐﺎرﮔﺮدان: ﺳﮭﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ / ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری: ﮐﻮھﯿﺎر ﮐﻼری / ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: ﮐﺮﯾﻢ  ﺧﻮدﺳﯿﺎﻧﯽ – حمزه صالحی/ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ: ﻧﺴﯿﻢ ﻋﺮب اﻣﯿﺮی – ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ / ﺗﺪوﯾﻦ: ﻣﮭﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻧﺪ / طﺮاح ﺻﺤنه و ﻟﺒﺎس: ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻼﻣﯽ/  طﺮاح ﮔﺮﯾﻢ: ﻣﺤﺴﻦ دارﺳﻨﺞ / دﺳﺘﯿﺎر اول ﮐﺎرﮔﺮدان: رﺿﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﯿﮏ / ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ: اﺻﻼن ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ / ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾﺰ: ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎدم زاده / ﺻﺪاﺑﺮدار: ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎن ارﺛﯽ / آھﻨﮕﺴﺎز: ﺑﮭﻨﺎم اﺑﻄﺤﯽ/ ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨه: ﻏﺰل رﺷﯿﺪی/ دﺳﺘﯿﺎران ﮐﺎرﮔﺮدان: ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ / ﻧﻮﺷﯿﻦ طﮭﻤﺎﺳﺒﯽ / ﺟﻠﻮه ھﺎی وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی: اﻣﯿﺮ وﻟﯿﺨﺎﻧﯽ / رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺑﯿﺘﺎ ﻣﻮﺳﻮی / دﺳﺘﯿﺎر اول ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار: ﻣﮭﺮان ﻣﻤﺪوح / دﺳﺘﯿﺎران ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار: ﻣﺤﺴﻦ زھﯽ – اﺣﺴﺎن ﻧﺎدری – ﻣﮭﺮان ﻓﺘﺤﯽ / ﻋﮑﺎس و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨه: آﯾﺪﯾﻦ ﻗﺸﻼﻗﯽ / دﺳﺘﯿﺎر اول ﺻﺤﻨه و ﻟﺒﺎس: ﻣﺴﻌﻮد اوﺳﻄﯽ / دﺳﺘﯿﺎران ﺻﺤﻨه: ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ – ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺷﮑﺮﯾﺎن / دﺳﺘﯿﺎر ﻟﺒﺎس: ﻣﺤﺪﺛﮫ ﺳﺎوﺟﺒﻼﻏﯽ/ دﺳﺘﯿﺎران ﺻﺪا: ﺣﺴﺎم ﻣﮋده ھﯽ – ﻋﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ / ﻣﺠﺮﯾﺎن ﮔﺮﯾﻢ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻠﮑﯽ – اﻓﺴﺎﻧهﺷﺮﯾﻔﯽ / ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ: ﻣﺠﺘﺒﯽ طﮭﻤﻮرث – ﻧﺎدر رﺿﺎﯾﯽ / ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺪاﮐﺎت: ﻣﺠﺘﺒﯽ زﻧﺪﯾه / دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺪارﮐﺎت: ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮی – ﺷﮭﺮام ﺑﺎزرﮔﺎن / ﺧﺪﻣﺎت: ﻋﺒﺎس ﻏﻼﻣﯽ – اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻏﻼﻣﯽ / ﻣﺠﺮی طﺮح : ﻋﻠﯽ اﺷﮑﺎن / ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه :اﯾﺮج ﻣﺤﻤﺪی

 

 

 

منبع:    فارس

به اشتراک بگذارید :

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر:
نام:
ایمیل:

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آخرین اخبار