خشونت در کنگو چهار میلیون کودک را یتیم کرده است

چرخه خشونت های دو دهه اخیر در کنگوموجب شده است که بیش از چهار میلیون کودک دست کم یکی از والدین خود را از دست بدهند.

به گزارش کودک پرس , این کودکان بخشی از ۲۶ میلیون یتیمی هستند که به دلیل جنگ و خشونت در مرکز و غرب آفریقا زندگی می کنند.
بسیاری از این کودکان یتیم ناچارند مخارج زندگی خود را تامین کنند و در برخی موارد از خواهران و برادران خود نیز مراقبت کنند.
این در حالی است که برخی از این کودکان را گروه های مسلح  به خدمت می گیرند و یا آنها را هدف بهره برداری جنسی قرار می دهند.
آوارگی های اجباری و خشونت های ناشی از درگیری های قبیله ای مانع ازرشد و شکوفایی میلیون ها کودک در یک محیط خانوادگی عادی می شود.

در میان درگیری ها و جنگ برای بهره برداری از مواد معدنی با ارزش، صدها کودک ناچار می شوند کودکی و معصومیت خود را کنار بگذارند.

منبع:خبرگزاری شبکه خبر