تلفات ناشی از برف و سرما در افغانستان

تاکنون 25 نفر در افغانستان جان خود را در اثر سرما از دست داده‌اند که 20 نفر از آن‌ها کودک هستند.

تاکنون ۲۵ نفر در افغانستان جان خود را در اثر سرما از دست داده‌اند که ۲۰ نفر از آن‌ها کودک هستند.