موقعیت فعلی شما : خانه/

جای خالی شعرهای نمایشی در حوزه ی ادبیات کودک

دکتر حسن دولت آبادی با اشاره به اینکه بچه ها بازی و نمایش را دوست دارند، گفت: شاعران کودک باید عنایتی به شعرهای نمایشی داشته باشند.

آخرین اخبار