موقعیت فعلی شما : خانه/

اولین تاکسی فرهنگی شمال کشور

با وجود انجام فعالیتهای متعدد فرهنگی، نه تنها ثبت این طرح به نام من هنوز صورت نگرفته است بلکه این تاکسی فرهنگی در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در حاله ای از ابهام به سر می برد.

آخرین اخبار