موقعیت فعلی شما : خانه/

اختلالات تکلم در کودکان

برخی اطفال ممکن است دچار یک سری اختلالات تکاملی در گفتار خود شوند و از تکلم و گفت و شنود خوبی برخور دار نباشند که بهتر است والدین سریعا به فکر راه چار ه برای آنان باشند.

آخرین اخبار