موقعیت فعلی شما : خانه/

راه کارها و پیشنهادات استفاده کودک از کامپیوتر

بهترین راهکارها استفاده صحیح وبجا وتحت نظم وقاعده در آوردن کار با کامپیوتر است ودر واقع انسانها نباید وسیله ای شوند در اختیار کامپیوتر، بلکه کامپیوتر باید در اختیار انسانها باشد

آخرین اخبار