موقعیت فعلی شما : خانه/

20 درصد کودکان کشورهای در حال توسعه در فقر مفرط به سر می برند

نزدیک یک پنجم کودکان در کشورهای در حال توسعه جهان از فقر مفرط رنج می برند.

آخرین اخبار