موقعیت فعلی شما : خانه/

هرگز موضوعی را برای نقاشی پیشنهاد نکنید.

بچه ها برای اینکه بتوانند خوب نقاشی کنند و در سنین بالاتر توانایی هنری خوبی داشته باشند،باید در سنین کودکیبه صورت آزادانه نقاشی کنند. به یاد داشته باشید که کودک برای رسیدن به این مرحله باید سلسله مراتبی را طی کند که هر کدام در جای خود بسیار با اهمیت هستند و نباید در هیچکدام از مراحلی که پشت سر می گذارند دخالتی شود

آخرین اخبار