موقعیت فعلی شما : خانه/

سرنوشت نامعلوم موزه مهدی آذریزدی

اتاق ها، آثار و وسایل نویسندگان، نقّاشان، مخترعان، پزشکان، سیاستمداران، قهرمانان نظامی و انواع دیگر شخصیت ها، امروزه برای بسیاری از کشورها از اهمیّت خاصی برخوردار بوده و به عنوان سرمایه های مادی و معنوی، تلقّی می شوند.

فواید آشتی بچه‌ها با موزه‌ها

حسن اشرف اسلامی،مدیر موزه «کودکان ما» بهترین راه انتقال مفاهیم موزه ای به کودکان را نمایش مشارکتی و هم ذات پنداری دانست و گفت: کودکان در مسائل فرهنگی در حاشیه هستند در حالیکه اگر مهم تلقی شوند می‌توانند میراث فرهنگی آیندگان باشند.

آخرین اخبار