موقعیت فعلی شما : خانه/

خدا را غیر قابل دسترس و فراتر از فهم کودک به او معرفی نکنیم

اگر در جواب کودک که می‌پرسد خدا چیست، بگوییم الله اکبر یعنی خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود برای کودک قابل فهم نیست و در نهایت خدا را موجودی خیلی بزرگ و غیر قابل دسترس خواهد دانست و همین باور میان او و خدا فاصله می‌اندازد.

آخرین اخبار