موقعیت فعلی شما : خانه/

محافظت از کودکان در برابر مجرمان پر ریسک

آنچه مشخص است که این گونه مجرمان در تمام جوامع وجود و حضور دارند. کشور ما هم مستثنی از این موضوع نمی باشد.

آخرین اخبار