موقعیت فعلی شما : خانه/

انجام معاینه چشم در شش ماهگی کودک ضرورت دارد

اولین عامل نابینایی در کشور عیوب انکساری بوده و 80 درصد مراجعات چشمی به دلیل ضعیفی چشم و عیوب انکساری است

آخرین اخبار