موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان و خساست

برای آموزش سخاوتمند بودن به کودک، والدین می توانند از همان دوران کودکی سعی کنند ارزشهای زندگی جمعی را به فرزندانشان بیاموزند و به آنها یادآور شوند که هیچ کس نمی تواند به تنهائی زندگی کند.

آخرین اخبار