موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان کاربه تحصیل بازگشتند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شناسایی 2 هزار کودک کار و خیابانی گفت: در حال حاضر 327 کودک کار و خیابانی به محیط تحصیل بازگشتند.

آخرین اخبار