موقعیت فعلی شما : خانه/

جنایت هولناک مسمومیت ۲ کودک

گوشه ای از اعترافات قاتل: «آن‌ها پاره‌های جگرم بودند. با زحمت زیاد و یک عمر کارگری برای مردم آن‌ها را بزرگ کردم. محمد و اسما را خدا کشته است و ما نیز هیچ نقشی در مرگ آن‌ها نداشتیم.»

آخرین اخبار