موقعیت فعلی شما : خانه/

مناسب سازی تعلیم های جدید برای تحقق شهر دوستدار کودک

مناسب سازی آموزش های نوین برای تحقق شهر دوستدار کودک در دستور کار قرار می گیرد.
خبرگزاری شبستان: نخستین جلسه کارگروه محیط زیست و ایمنی شهری مصوبه شهر دوستدار کودک با حضور رئیس ستاد محیط زیست و نمایندگان سازمان های ذی ربط برگزار شد.

آخرین اخبار