موقعیت فعلی شما : خانه/

لیگ پرشین فرصتی برای کودکان مستعد

پرشین ﻧﺎﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ کودکان ساکن در محلات فراموش شده کشورمان ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ است. این پروژه بزرگ و مردمی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ، ﺭﺍﮔﺒﯽ، ﮐﺸﺘﯽ، ﺷﻨﺎ، ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻭ ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ع) ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

علی دایی و علیرضا منصوریان در لیگ “کودکان کار”

لیگ فوتبال کودکان کار موسوم به “پرشین لیگ” امسال با حضور دو مهمان سرشناس منصور برگزار می‌شود.

آخرین اخبار