موقعیت فعلی شما : خانه/

برافراشتن پرچم المپیک با سرود کودکان

هشت ورزشکار حمل کننده پرچم لباس سفید برتن کرده بودند که نماد صلح المپیک است.

آخرین اخبار