90 کودک در شیرخوارگاه امام علی(ع) نگه داری می شوند

معاون امور اجتماعی بهزیستی البرز گفت: اکثر کودکانی که در شیرخوارگاه امام علی(ع) نگهداری می‌شوند، بدسرپرست هستند.مهشید موقراظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ کودک در شیرخوارگاه امام علی(ع) نگهداری می‌‌شوند.

جدیدترین
پربازدیدترین