موقعیت فعلی شما : خانه/

40 کودک دختر و پسرناشنوا در میهمانی بهزیستی

سومین روز پادشاه فصل ها که با مقارن با هفته ناشنوایان است را به همراه مسئولان بهزیستی ایلام میهمان مرکز توانبخشی آوا می شوم.

جدید ترین