نحوه بازی با کودک ناشنوا

زمانیكه كودكتان در موقع انجام یك بازی لبخند می زند, می خندد یا دست و پایش را حركت می دهد. بایستی با كلمات, بیان چهره ای و یا حتی تكرار همان بازی به وی پاسخ دهید.

جدیدترین
پربازدیدترین