30 هزار کودک در انگلیس مورد سوء استفاده جنسی

در چهار سال گذشته، بیش از سی هزار مورد سوءاستفاده جنسی کودکان از یکدیگر در سراسر انگلیس گزارش شده، اما درباره ۷۴ درصد از موارد گزارش شده به پلیس، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

جدیدترین
پربازدیدترین