موقعیت فعلی شما : خانه/

23نوزادسرراهی دراصفهان تحت سرپرستی بهزیستی

کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده امور اجتماعی بهزیستی اصفهان گفت: ۲۳ کودک از ابتدای امسال تاکنون در سطح استان اصفهان رها شده که تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.

جدید ترین