موقعیت فعلی شما : خانه/

نمایش (گربه و پلنگ) با اجرای بچه‌های دارای نیاز‌های ویژه

گربه و پلنگ نخستین اثری است که در قالب طرح جدید مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با نقش‌آفرینی بچه‌های دارای نیازهای ویژه روی صحنه می‌رود.

حضور کودکان با نیازهای ویژه در تولیدات تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محمدرضا کریمی صارمی : این طرح با هدف شناسایی استعدادهای افراد با نیازهای ویژه (کودکان نابینا، ناشنوا و دارای معلولیت های جسمی حرکتی) و امکان ارتباط بهتر آن ها با جامعه بزودی اجرایی می شود.

چگونه با کودکان ناشنوا و کم شنوا ارتباط برقرار کنیم

هنگام صحبت با کودکان کم شنوا و نا شنوا از واژه ها و جمله های ساده استفاده کنید. از گزافه گویی و حاشیه پردازی پرهیز کنید.

آخرین اخبار