موقعیت فعلی شما : خانه/

کاستی های موجود در فضای شهری، کودکان را از این فضا می راند

به گزارش کودک پرس  ,تغییر بافت زندگی و نهادینه شدن تازه ترین الگوهای حیات شهری، سبب گریزناپذیری فرهنگ آپارتمان نشینی شده است، غافل از این که توسعه و تغییر بافت زیستی، نیازمند ژرف اندیشی در شکل دهی به فضای زندگی مناسب برای همه اقشار جامعه به خصوص کودکان است؛ کودکانی که گویا در این تغییر […]

آخرین اخبار