برچسب : ولایت کودک
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 24, 1400
حضانت کودک با کیست؟

ولایت یک حق و تکلیف قهری (غیر قابل سلب) و بر عهده پدر و جد پدری کودک است درحالیکه حضانت مربوط به نگهداری و تربیت کودک است.