برچسب : هیرمندی
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 20, 1399
هیرمندی: آگاهی مخاطبان در شرایط کرونایی نسبت به کتاب بیشتر شده است

ضی هیرمندی، می‌گوید: در این روزهای کرونایی آگاهی مخاطبان نسبت به کتاب بیشتر شده و مردم قدر کتاب را بهتر فهمیدند و از موضوعات حاشیه‌ای دور شدند.