برچسب : موقری پور
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 9, 1399
گیاهان هم می توانند باعث مسمومیت کودکان شوند

کارشناس بررسی مرگ کودکان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به انواع مسمومیت در کودکان، مسمومیت با گیاهان را هم شایع و حائز اهمیت دانست.