برچسب : ملکه گدایان
3 مطلب موجود میباشد
بهمن 13, 1399
فراموشی واقعیت کودکان کار

درمورد آخرین سناریوسازی در ارتباط با این کودکان، اخیرا سریالی به نام ملکه گدایان، همان مسیر تصویرسازی مافیایی و باندی در ارتباط با کودکان کار را درپیش گرفته است و همان پیش‌فرض قدیمی را تثبیت می‌کند که اساسا کودک متصل و منشعب از یک باند و مافیاست.

دی 30, 1399
سریال ملکه گدایان خشم و نفرت علیه کودکان کار را تشدید می کند

عضو شورای شهر تهران درباره همکاری معاونت اجتماعی شهرداری تهران با سریال “ملکه گدایان” به شهرداری تذکر داد.