موقعیت فعلی شما : خانه/

نکاتی خاص در آموزش اصول معاد، به کودکان

مسأله معاد و سخن از ثواب و عقاب الهی می تواند وسیله ای جهت نتیجه گیری های اخلاقی و تنبیه کودکان در مراقبت از اعمال خود و تشویق آنان به نیکوکاری و بازداشتن از کارهای بد باشد.

آخرین اخبار