موقعیت فعلی شما : خانه/

مرکز تصویربرداری و بخش آندوسکوپی بیمارستان مفیدساخته می شود

فرید ایمان زاده رییس بیمارستان کودکان مفید اظهار کرد: بخش های ریه، غدد، ایمونولوژی آلرژی، جنرال و قلب اطفال در آینده به بیمارستان مفید اضافه می شوند.

آخرین اخبار