موقعیت فعلی شما : خانه/

وجود330 هزار دانش آموز نیازمند در کشور

محسن ولیئی : 330 هزار دانش آموز نیازمند در کشور شناسایی شده اند کهبرای ادامه تحصیل نیازمند کمک های مردمی و همکاری سازمان ها هستند.

آخرین اخبار