موقعیت فعلی شما : خانه/

چالش جدید دولت در قبول کنوانسیون حقوق کودک

بیشتر کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی بر مبنای تفکرات و ایدئولوژی غربی و با جانب گرایی تهیه و تنظیم شده است. آن زمانی که تئورسین های حاکمیت یگانه در جهان، برنامه های خود را برای تسلط بر جوامع بشری می نوشتند، تمام راهبردها و آینده نگری ها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت و اصلی خود در نظر گرفته بودند.

آخرین اخبار