برچسب : قانون کودک
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 5, 1400
ارائه لوایح مورد نیاز اصلاح قوانین حمایتی از زنان و کودکان

موضوع خشونت علیه زنان و کودکان یکی از مسائل مهم همه جوامع است و بر همین اساس ساز وکارهای مداخله در آسیب ها و تمهیداتی از بعد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی طراحی و اجرایی شده است.