برچسب : قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 29, 1399
مشکلی همیشگی گریبان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را گرفت!

رویکرد مهم لایحه بحث پدیده بی‌سرپرستی و بدسرپرستی کودکان است که در همه کشورها به صورت یک بحران بزرگ اجتماعی، ساختارهای اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و در معرض آزار در اثر عدم حمایت خانواده و جامعه، به مفاسد اجتماعی گرایش پیدا می‌کنند.