برچسب : سودابه بساک نژاد
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 3, 1399
آموزش فرصت روبرو شدن با مشکلات جسمی کودک معلول را فراهم می کند

دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه شیوه‌های برخورد والدین با کودک معلول جسمی بیان کرد: داشتن کودکی با نیازهای ویژه یکی از رویدادهایی است که نگرش وعملکردخانواده را تغییرمی‌دهد، لذا آموزش به والدین برای نحوه روبروشدن با مشکلات جسمی اینگونه کودکان لازم است.