موقعیت فعلی شما : خانه/

فضاسازی مدرسه‌های آموزشی کودکان کار

کانون دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران اقدامی به فضاسازی مدرسه های آموزشی کودکان کار کردند.

دیدگاه تجسمی کودکان را ارتقا دهیم

نیکانپور با بیان اینکه دیوارهای مدارس در شهر تهران در مناسب فرهنگ و تجسم دانش‌آموزان نیست، ادامه داد: نقاشی‌دیواری‌ها باعث می‌شود تا دیدگاه تجسمی کودکان ارتقا یابد چراکه کتاب‌های هنر در مدارس درک درستی از فضاسازی ندارند و با مقوله هنر آشنا نیستند.

آخرین اخبار