موقعیت فعلی شما : خانه/

تمرکز بر روی شخصیت افراد،نقطه تمرکز پیشگیری های رشد مداراست

میرزا بیگی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: هدف پیشگیری از جرم این است که با ارتقاء آگاهی های حقوقی آحاد جامعه سعی شود تا قبل از این که جرمی واقع شود افراد از این جرم اجتناب کنند .

آخرین اخبار