برچسب : رسولیان
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 25, 1399
هیچ مخاطبی بهتر از گروه کودک نیست

رسولیان گفت: امیدوارم مفاهیم بشری و انسان‌دوستانه بیشتر و بهتر در کشور عزیزمان ترویج یابد و قطعا هیچ مخاطبی بهتر از گروه کودکان نیست.