موقعیت فعلی شما : خانه/

آپارتمان نشینی و نداشتن محل بازی برای کودکان معضل است

متخصص کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی درباره عوارض چاقی و اضافه وزن در کودکان می گوید: امروز نقش پدر و مادر از والدین و مربی گری و هدایت کننده به نوکری و کلفتی بچه ها تغییر کرده است و کودکان خانواده های جدید اساسا بهره ای از دانش و تجربه و عقل و مهارت پدر و مادر نمی برند، این ظلم به کودک است. کودک انسان برخلاف موجودات دیگر تا مدت ها به والدین وصل است. اگر در دوران رشد و تکامل و تجربه پیدا کردن کودک به او راهنمایی داده نشود ظلمی به کودک است.

آخرین اخبار