موقعیت فعلی شما : خانه/

خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان بی سرپرست

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به خدمات رایگان دانپزشکی برای کودکان بی سرپرست اظهار داشت: خدمات رایگان دانپزشکی برای کودکان بی سرپرست هم اکنون در حال انجام است و در قالب این طرح نیز ۱۴۸ هزار و ۲۶۰ نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند که سن آنها بین ۶ تا ۱۲ سال است.

آخرین اخبار