موقعیت فعلی شما : خانه/

دست زدن به وسایل بزرگترها ممنوع

به گزارش کودک پرس پرس :  تحت هیچ شرایطی از تنبه بدنی استفاده نکنید . کودکان ازشش سالگی به بعد می توانند به صورت کامل و واضح ، مفهوم مالکیت و نادرست بودن رفتار« برداشتن وسایل دیگران » را درک کنند. در این زمان است که والدین باید محدویت ها و تنبیه هایی را برای این […]

آخرین اخبار