موقعیت فعلی شما : خانه/

ازدواج مادر در زمان عهده دار بودن حضانت کودک چگونه است؟

اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت.

اعلام شرایط حضانت فرزندان طلاق

محمد علی اسفنانی،دادیار دیوان عالی کشور شرایط حضانت فرزندان طلاق را تشریح کرد.

آخرین اخبار