موقعیت فعلی شما : خانه/

اثرات تلویزیون بر روی هوش کودک

کودکان به عنوان یکی از مخاطبان خاص این رسانه به شمار می روند و تاثیرگذاری این رسانه به دلیل سمعی و بصری بودن در مقایسه با دیگر رسانه های ارتباط جمعی بیشتر است.

بررسی سینمای کودک دردومین شماره مجله شهرنامه

دومین شماره مجله «شهرنامه» روی پیشخوان مطبوعات قرارگرفت.

آخرین اخبار