موقعیت فعلی شما : خانه/

حس همدلی ، وجدان و خویشتن داری کودک

اگر از والدين پرسيده شود دوست دارند چگونه فرزندي داشته باشند، پاسخ بسياري از آن ها مشترک خواهد بود و طبيعي است که همه مي خواهند فرزنداني مسئوليت پذير، مهربان، مبادي آداب، فرمانبر، دلسوز و علاقه مند به تحصيل داشته باشند. به عبارت ديگر هدف از تربيت فرزندان براي بسياري از والدين واضح است اما مسيرهاي دستيابي به هدف براي آنان نامشخص است.