برچسب : بیمارستان مرکز طبی کودکان
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 17, 1400
انجام نخستین پیوند كلیه كودكان در سال ۱۴۰۰

تیم پیوند كلیه كودكان مركز طبی كودكان اولین پیوند موفقیت آمیز كلیه در سال ۱۴۰۰ در این بیمارستان را انجام داد.